Les Branches

An de Scouten sinn d'Kanner respektiv d'Jugendlëscher a kleng Gruppen opgedehlt.

- d'Beaver 6-8 Joër

- d'Wëllefcher 8-11 Joër

- d'Scouten-Guiden 11-15 Joër

- d'Explorer 15-18 Joër

- d'Rover 18-26 Joër

- d'SéniorScout 27-41 Joër