D'Forscher vun der Natur

Post date: 23.04.2017 14:53:49

Letzebuerg, den 8. Abrell 2017

D`Forscher fun der Natur 6.Mee

D`Wellefscher sin fier d`Sortie Forscher deisech iwwert d`Natur an deem seng Bestanddeeler an Alldaagschlau maachen wellen.

Se wellen der Natur souwei hierer Scheinheet meino kommen.

Rendez-vous: 06.04.17 um 10:00 beim Home fun den CBDM

(38,rue des Celtes,Luxembourg)

Retour : 30.04.17 um 16:00 beim Home

Präis : 5 Euro dei dir mat op den Départ brengt(mir grillen mettes)

Waat brauchen mir:

• Fest Schung an deenen der gut treppelen kennt

• 5 Saachen (Vademecum, 50cm lang Ficell, Nuesschnappecher, Bic an Bloc)

• Klengen Rucksaak mat Bidon

• Dem Wieder ugepasste Kleeder (denkt och drun eng Jacket anzepaaken)

Umeldung: bis speitstens Denstes, den 2. Mee 2017 per Mail op lx-chef@cbdm.lu

Bei all weider Fro kennt der eis eng Mail schreiwen oder eenper Handy kontakteieren:

Frisch Lena: 621531811

Lenks Patt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ech.............................................. erlaaben heimat mengemKand ....................................... op der Sortie vum 06.05. 2017 deel ze huelen.

Datum an Ennerschreft: