Programme trimestriel Scouts/Guides 2016-2017: 2e et 3e trimestre

Post date: 05.01.2017 16:44:10

18/02/17 - 26/02/17 : Fuesvakanz

04/03/17 : “Landspill“

11/03/17 : Versammlung

18/03/17 : Soirée Foto Summercamp an Verspriechen

25/03/17 : Versammlung

01/04/17 : Versammlung

08/04/17 - 23/04/17 : Ouschtervakanz

29/04/17 : Versammlung

06/05/17 -07/05/17 : EXPLO

13/05/17 : Versammlung

20/05/17 : Sortie Mellerdall

27/05/17 : Versammlung

03/06/17 : Ufank Pengschtvakanz

05/06/17 – 07/06/16 : Scoutscamp provisoire

11/06/17 : Enn Pengschtvakanz

17/06/17 : Sortie Velotuer

23/06/17 : Nationalfeierdag

01/07/17 : Sortie de Groupe

09/07/17 : POW-WOW

16/07/17 – 01/08/17 : Summercamp (Datum kann varieieren)