Inscriptioun/veillée 2018-2019

Léif Elteren, Beaver, Wellefcher, Scouten an nei Memberen,

Mir freen ons Iech Samsdes, den 22. September 2018 teschent 14.00 a 16.00 am Home vun den CBDM ze empfänken. Zu der Geleehenheet stelle mir d’Cheffen vun den eenzelne Branchen fir, présentéieren de Programm vum Joer an aentweren all aer Froen.

Mir bieden Iech Folgendes ze beuechten:

- All Beaver, Wëllefchen a Scout dee schonn am Gruppe CBDM ass, muss sech fir d’Joer 2018-2019 néi aschreiwen. Hien soll déi 2 Formulairen hei ennendrenner ausfellen an matbréngen (formulaire d'inscription a fiche médicale).

- D'Inscriptioun ass nëmme valabel iwwert desen Aschreiwungswee. Falls dir verhënnert sidd, dann confirméiert w.e.g. per e-mail (info@cbdm.lu) ob äert d’Kand dëst Joer 2018-2019 un den Aktivitéiten deel hellt an leet déi zwee ausgefëllten an ënnerschriwwen Formulairen bäi.

- Beaver an d'Wëllef (6-11 Joer) musse vun engem Elterendeel begleet sinn.

Merci fir äert d’Versteesdemech. Mir freeën

eis iech all erëm

ze gesinn,

De Comité CBDM

Nei Scouten gesicht! Actioun "bring a friend": bréng en Frend mat den 22.09.2018 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers parents, Beavers, Louveteaux, Guides, Scouts et nouveaux membres

Nous sommes heureux de vous accueillir le 22 septembre 2018 entre 14:00 et 16:00 au Home des CBDM. À cette occasion nous vous présenterons les chefs des différentes branches, ainsi que notre programme d’activités pour l’année 2018-2019 et répondrons à toutes vos questions.

Veuillez svp noter que :

- Chaque Beaver, Louveteau et Scout déjà membre CBDM doit également se réinscrire pour l'année 2018-2019. Il devra remplir et amener les deux formulaires ci-dessous (formulaire d'inscription et fiche médicale).

- Pour être valablement inscrit, l'enfant doit se présenter le 22 septembre. En cas d’empêchement, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer l’inscription par retour de mail (info@cbdm.lu) tout en joignant les deux formulaires ci-dessous signés.

- Les Beaver et Louveteaux (6-11 ans) doivent obligatoirement être accompagnés d'un de leurs parents

Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons vous compter parmi nous le 22.

Le Comité CBDM

Nous cherchons des nouveaux scouts! Action "bring a friend": amenez un ami/une amie le 22.09.2018 !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parents, Beavers, Louvetaux, Guides and Scouts as well as prospective members

We have the pleasure to invite you to the CBDM Home on Septemmber 22nd 2018 between 14:00 and 16:00. We will present the Chefs of the different branches, as well as this year’s program of activities and answer to all of your questions.

Please note

- Every Beaver, Louveteau and Scout who is already a member of the CBDM has to reenroll for the 2018-2019 year. He has to fill out and bring the two forms below (enrollement form and medical form).

- For a valid enrollement, the child has to be present at the indicated hours. If not possible, we kindly ask you to confirm via e-mail (info@cbdm.lu) whether your child will attend or not the CBDM activities of 2018-2019. Pleases do also join the two signed forms below.

- The Beaver and Louvetaux (6-11 years) have to be accompanied by one of their parents.

Many thanks for your understanding. We hope to meet you on Saturday.

The CBDM committee