CBDM Homepage

All activ Memberen (Scouten, Wellefcher, Biwer), Comitésmemberen, Anciens, Elteren an Sympatisanten vun eisem Group! En neit Scoutsjoer huet ugefaang an mir waeren frou wann Dir ons kéint ennerstetzen mat aerer Cotisatioun wei déi Joeren vierdrun, an deems Der op den Link klickt an 35€ viréiert.

Nei Scouten gesicht! Actioun "bring a friend"

Dier kennt Iech och abonneieren op desen Calenner (Smartphone, PC etc) hei.