Inscriptioun 2019-2020

Léif Elteren, Beaver, Wellefcher, Scouten an nei Memberen,

Mir freen ons Iech Samsdes, den 21. September 2019 teschent 14.00 a 16.00 am Home vun den CBDM ze empfänken. Zu der Geleehenheet stelle mir d’Cheffen vun den eenzelne Branchen fir, présentéieren de Programm vum Joer an aentweren all aer Froen.

Mir bieden Iech Folgendes ze beuechten:

- All Beaver, Wëllefchen a Scout, Chef dee schonn am Gruppe CBDM ass, muss sech fir d’Joer 2019-2020 néi aschreiwen an deems en d'fiche médicale ausfellt an matbréngt.

- D'Inscriptioun ass nëmme valabel iwwert desen Aschreiwungswee. Falls dir verhënnert sidd, dann confirméiert w.e.g. per e-mail (info@cbdm.lu) ob äert d’Kand dëst Joer 2019-2020 un den Aktivitéiten deel hellt an leet den ausgefëllten an ënnerschriwwenen Formulairen bäi.

- Beaver an d'Wëllef (5-11 Joer) musse vun engem Elterendeel begleet sinn.

- Nei Wëllefcher an Scouten sollen déi 2 Formulairen (Inscriptioun an fiche médicale) ausfëllen.

Merci fir äert d’Versteesdemech. Mir freeën eis iech all erëm ze gesinn,

De Comité an CCG CBDM

Nei Scouten gesicht! Actioun "bring a friend": bréng en Frend mat den 21.09.2019 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers parents, Beavers, Louveteaux, Guides, Scouts et nouveaux membres

Nous sommes heureux de vous accueillir le 21 septembre 2018 entre 14:00 et 16:00 au Home des CBDM. À cette occasion nous vous présenterons les chefs des différentes branches, ainsi que notre programme d’activités pour l’année 2018-2019 et répondrons à toutes vos questions.

Veuillez svp noter que :

- Chaque Beaver, Louveteau et Scout déjà membre CBDM doit également se réinscrire pour l'année 2019-2020 en remplissant et amenant la fiche médicale ci-dessous.

- Pour être valablement inscrit, l'enfant doit se présenter le 21 septembre. En cas d’empêchement, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer l’inscription par retour de mail (info@cbdm.lu) tout en joignant la fiche médicale ci-dessous signée.

- Les Beaver et Louveteaux (5-11 ans) doivent obligatoirement être accompagnés d'un de leurs parents


- Les nouveaux membres doivent remplir les deux formulaires ci-dessous (formulaire d'inscription et fiche médicale)


Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons vous compter parmi nous le 21.

Le Comité CBDM

Nous cherchons des nouveaux scouts! Action "bring a friend": amenez un ami/une amie le 21.09.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear parents, Beavers, Louvetaux, Guides and Scouts as well as prospective members

We have the pleasure to invite you to the CBDM Home on Septemmber 21st 2019 between 14:00 and 16:00. We will present the Chefs of the different branches, as well as this year’s program of activities and answer to all of your questions.

Please note

- Every Beaver, Louveteau and Scout who is already a member of the CBDM has to reenroll for the 2019-2020 year by filling out and bringing the medical form below.

- For a valid enrollement, the child has to be present at the indicated hours. If not possible, we kindly ask you to confirm via e-mail (info@cbdm.lu) whether your child will attend or not the CBDM activities of 2018-2019. Please also join the signed medical form below.

- The Beaver and Louvetaux (5-11 years) have to be accompanied by one of their parents.


- New members have to fill out both forms (enrollment and medical).


Many thanks for your understanding. We hope to meet you on Saturday.

The CBDM committee

Grou doc 3 inscription nouveau membre_FR.pdf
Grou doc 2 fiche_sante_individuelle_FR.pdf